1. Algemene voorwaarden
 • De goederen blijven steeds eigendom van S2 Partyrent (ook aangeduid als ‘de verhuurder’).
 • Door het enkele feit van de bestelling, de aanvaarding van de goederen of het contracteren zelf, erkent de huurder kennis te hebben genomen van onderhavige factuur/verhuur/contractvoorwaarden en ermee in te stemmen.
 • De verhuurder verwerpt uitdrukkelijk alle tegenstrijdige factuur/verhuur/contractvoorwaarden van zijn medecontractanten, behoudens schriftelijk andersluidende overeenkomst tussen partijen gesloten.
 1. Prijzen, offertes en reservaties
 • U kan naar eigen noden en voorkeuren een pakket samenstellen. Op basis van onze prijslijst wordt dan een vrijblijvende offerte opgesteld.
 • Alle prijzen op onze website zijn exclusief 21% BTW
 • De huurprijs wordt per stuk en per weekend/midweek bepaald. Dit houdt in: 1 opbouwdag (levering), 1 eventdag, 1 afbouwdag (ophaling). Voor huur gedurende langere periodes kan er een op uw situatie afgestemde offerte worden opgesteld.
 • Reservaties dienen minstens 10 werkdagen voor de geplande huurdatum bevestigd te zijn.
 • Het voorschot bedraagt steeds 20% van het totale huurbedrag, met een minimum van €75,00.
 • De huurder stort dit voorschot op het rekeningnummer van de verhuurder binnen de 10 dagen na ontvangst van de offerte. Vanaf dat de verhuurder dit bedrag ontvangt, is de reservatie definitief. Het voorschot moet ten laatste 3 werkdagen voor de levering betaald zijn.
 • Het saldo kan worden betaald op volgende manieren:
 • contant op het moment van levering
 • via overschrijving binnen de 14 dagen vanaf de factuurdatum
 1. Plaatsing en Levering
 • Tenten, tafels, stoelen en bars worden steeds door ons geleverd en geplaatst. Andere stukken kunnen naar keuze door ons worden geleverd of door de huurder worden afgehaald en terug gebracht.
 • Binnen een straal van 15km is de levering gratis. Voor grotere afstanden wordt er een leveringskost per kilometer per rit in rekening gebracht.
 • Bij levering worden de goederen samen met de huurder overlopen en wordt de leveringsbon ondertekend door beide partijen. Zo is het bij ophaling van de verhuurde goederen voor beide partijen duidelijk hoeveel en welke goederen ontbreken, gebroken of beschadigd zijn.
 1. Wassen en afwassen
 • Verhuurde materialen worden door de verhuurder proper en gebruiksklaar aan de huurder overhandigd.
 • Tafels, stoelen en bars moeten door de huurder worden gereinigd vooraleer deze door de verhuurder terug worden opgehaald.
 • De huurder kan er ook voor kiezen om het reinigen door de verhuurder te laten uitvoeren. In dat geval zal er voor het reinigen een forfait van €50,00 worden aangerekend.
 • Glazen, bestek, borden, textiel en elektro hoeft de huurder niet te wassen of af te wassen. Voor deze goederen is het reinigen in de service inbegrepen.
 1. Specifieke voorwaarden tenten
 • In de huurprijs van de tenten, zitten ook de opbouw en afbraak van de tenten inbegrepen.
 • Bij het opbouwen en afbreken van de tenten, zorgt de huurder voor minimaal 1 extra volwassen persoon die meehelpt.
 • De oppervlakte waar de tent dient opgezet te worden, moet 2 meter langer en breder zijn dan de tent zelf. (bijvoorbeeld een tent van 4m op 8m vereist een oppervlakte van 6m x 10m)
 • In geval van voorspelde storm of hevige rukwinden voor en/of tijdens het evenement, zullen wij géén tenten opzetten. Dit voor uw veiligheid en ter bescherming van onze materialen. Dit is steeds een geval van overmacht en er zal nog steeds 50% van de huurwaarde van de geboekte tent(en) verschuldigd zijn.
  In overleg kan er dan een nieuwe datum worden afgesproken binnen hetzelfde kalenderjaar.
 1. Afhalen
 • De bestelde goederen dienen op afspraak door de huurder te worden afgehaald bij S2 Partyrent, gelegen te Knesselarestraat 123, 8730 Oedelem.
 • Bestelde maar niet-afgehaalde goederen zullen worden aangerekend. Hiervoor wordt een schadevergoeding aangerekend van 50% van het huurbedrag van deze goederen.
 • De uiterste annulatiedatum is tot 5 werkdagen voor de afhaaldatum. De annulatie dient schriftelijk te gebeuren via mail aan info@S2partyrent.be.
 • Bij annulatie door de huurder binnen de 5 werkdagen voor de afhaaldatum, zal 50% van het totale huurbedrag worden aangerekend.
 • Tenten, tafels, stoelen en bars kunnen niet ter plaatse worden afgehaald door de huurder, deze worden steeds door de verhuurder geleverd en geplaatst.
 • Andere goederen kunnen door de klant worden afgehaald en terug gebracht worden met de wagen, lichte vracht en/of een aanhangwagen indien deze de mogelijkheid heeft om de goederen vast te binden, bescherming biedt tegen weersinvloeden en zich in een degelijke/propere staat bevindt. Indien niet aan deze vereisten is voldaan, kan de verhuurder de bestelling alsnog weigeren en een boete aanrekenen van 50% van het totale huurbedrag met een minimum van €50,00.
 • Het afhalen en terugbrengen van de goederen geschiedt op kosten en op eigen risico van de huurder.
 • Bij zelf afhalen en terugbrengen van de gehuurde goederen, dient het laden en lossen te gebeuren door de klant zelf. Bij zware stukken kan er op aanvraag hulp bekomen worden.
 • De gehuurde goederen mogen ten vroegste 2 dagen voor gebruik worden afgehaald en dienen ten laatste 2 dagen na gebruik terug te zijn bij de verhuurder.
 • De goederen die worden gebruikt op donderdag of vrijdag, dienen de dag daarop teruggebracht te worden. Te laat terugbrengen van de goederen, zal aangerekend worden aan de verhuurprijs per weekend.
 • Glazen, bestek, borden, textiel en elektro mogen door de klant ongewassen terug worden binnen gebracht.
 • De teruggebrachte goederen dienen zich in dezelfde staat te bevinden als bij de afhaling, m.a.w. zonder beschadigingen en in dezelfde aantallen. In geval van beschadigingen of verlies, ziet de verhuurder zich genoodzaakt een vergoeding aan te rekenen zoals vermeld onder punt 11 “Schade en verlies”
 • De huurder erkent de in de verhuring inbegrepen goederen in goede staat, proper en gebruiksklaar te ontvangen op het moment van afhaling. Opmerkingen dienen ter plaatse en schriftelijk vastgesteld te worden op de leveringsbon.
 • Zodra de huurder de goederen in ontvangst neemt, draagt deze laatste het risico voor verlies, diefstal, beschadiging, enzovoort… Tot op het moment dat de verhuurder de goederen terug in ontvangst neemt na controle bij het terugbrengen. Meldingen van schade na uw evenement kunnen wij helaas niet meer aanvaarden.
 1. Betalingsvoorwaarden bij afhaling
 • Voorschotten en waarborg dienen betaald te zijn minstens 5 werkdagen voor de afhaling bij S2 Partyrent.
 • De eindfactuur is contant betaalbaar op het moment van afhaling bij S2 Partyrent.
 • Indien de huurder via bankoverschrijving wenst te betalen, dient de eindfactuur betaald te worden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.
 1. Leveren
 • De uiterste annulatiedatum is tot 5 werkdagen voor de leveringsdatum.
 • Bij annulatie door de huurder binnen de 5 werkdagen voor de leveringsdatum, zal 50% van het totale huurbedrag worden aangerekend.
 • Binnen een straal van 15 km is de levering gratis. Voor grotere afstanden, wordt er een leveringskost aangerekend per gereden km.
 • Alle goederen in het gamma kunnen steeds door de verhuurder geleverd en geplaatst worden.
 • De levering geschiedt steeds op kosten en op risico van de huurder en op een goede en makkelijk bereikbare plaats. Wanneer de verhuurder of zijn aangestelde, de gehuurde goederen aflevert op verzoek van de huurder op moeilijk bereikbare plaatsen, private eigendommen of op openbare plaatsen, dan zal de verhuurder nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor eventuele beschadiging van voetpaden, tuinen, rioleringen, sceptische putten, enzovoort…
 • De huurder draagt in deze de volledige verantwoordelijkheid zonder verhaalsrecht op de verhuurder. S2 Partyrent is niet verantwoordelijk als de gehuurde goederen niet op de gewenste locatie kunnen geplaatst worden door onvoorziene omstandigheden: doorgang geblokkeerd, afmetingen doorgang te klein, benodigd oppervlak voor tent te klein en dergelijke onvoorzienbare factoren. De huurder is in deze gevallen verantwoordelijk en kan geen schadevergoeding verhalen op de verhuurder.
 • De huurder erkent de in de verhuring inbegrepen goederen in goede staat, proper en gebruiksklaar te ontvangen op het moment van levering. Alle opmerkingen aangaande de staat van de goederen dienen onmiddellijk op het moment van ontvangst of binnen de 24u voor het gebruik, schriftelijk geformuleerd en vastgesteld te worden. Deze meldingen dienen ook na telefonisch contact, altijd schriftelijk te gebeuren naar info@s2partyrent.be.
 • De huurder dient het aantal en de staat van de goederen na te zien op het moment van ontvangst. De levering van de goederen geldt als akkoord met het op de leveringsbon vermelde aantal. Ieder stuk dat bij ophaling door de verhuurder ontbreekt, beschadigd of kapot is, zal aangerekend worden zoals vermeld onder punt 11 “Schade en verlies”.
 • Zodra de huurder de goederen in ontvangst heeft genomen, draagt deze laatste het risico voor verlies, diefstal, beschadiging, enzovoort… Tot op het moment dat de verhuurder de geleverde goederen terug komt ophalen. Meldingen van schade na uw evenement kunnen wij helaas niet meer aanvaarden.
 • De huurder dient de goederen te behandelen met goede zorgen. Dit wil zeggen: indien de goederen ongebruikt buiten staan, dat deze dienen samen gezet en afgedekt te worden met plastiek. Dit ter bescherming tegen vuil, weer en wind.
 • Leveringstermijnen worden steeds als richtinggevend en bij benadering opgegeven zodat de verhuurder ten deze geen resultaatsverbintenis op zich neemt. De leveringstermijnen worden zo nauwkeurig mogelijk nageleefd, doch kunnen niet worden gegarandeerd. Te late levering kan geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling, noch tot schadevergoeding.
 1. Betalingsvoorwaarden bij levering
 • Voorschotten en waarborg dienen betaald te zijn minimaal 5 werkdagen voor de levering.
 • De eindfactuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Ofwel via bankoverschrijving ofwel contant bij S2 Partyrent.
 1. Laden en Lossen
 • Alle gehuurde goederen worden op het gelijkvloers geleverd. Leveringen via lift of trappen, worden enkel uitgevoerd na aanvraag op voorhand en tegen meerprijs.
 • Alle gehuurde goederen die geleverd worden op locatie, dienen na afloop van het evenement terug op de locatie te staan waar deze zijn gelost. De gehuurde goederen dienen zich in dezelfde staat en hoeveelheid te bevinden zoals ze uit onze voertuigen komen. Vb. Stapelstoelen op exacte hoeveelheden, bestek en porselein in de correcte boxen, enzovoort…
 1. Schade en verlies
 • Bij verlies, diefstal of schade wordt een vergoeding aangerekend per stuk, volgens de aankoopwaarde van het goed in kwestie. De prijslijst hiervan ligt ter inzage bij de verhuurder.
 • Bij schade aan tenten, elektro en overige zal de prijs worden bepaald naargelang de schade. Herstellingen kunnen enkel uitgevoerd worden door onze firma erkende herstellers en/of constructeurs.
 • Na controle en reiniging van de bestelling zullen de eventuele tekorten en breuken aan de huurder worden medegedeeld via e-mail. De meldingsperiode kan variëren van 1 tot 30 kalenderdagen na uw evenement. Zonder tegenbericht zullen deze gefactureerd worden 14 dagen na melding.
 • Door het simpele feit van reservatiebevestiging of aanvaarden van de bestelbon, verklaart de huurder zich akkoord met deze bovenstaande voorwaarden.
 1. Niet-betaling
 • In geval van niet-betaling is er vanaf de vervaldatum van de factuur een schadebeding verschuldigd van 10% van de totale waarde van de factuur en een intrest, dewelke gelijk is aan de wettelijke intrest.
 1. Klachten en geschillen
 • Alle klachten in verband met de factuur moeten binnen de 5 werkdagen na ontvangst, schriftelijk gemeld worden per e-mail aan info@s2partyrent.be.
 • Indien klachten en geschillen, naargelang de waarde van de eis, intern niet kunnen worden opgelost. Worden deze naar de door S2 Partyrent aangestelde raadsheer doorgestuurd.